top of page

TOETAJA-LIIKMED 

Eesti Arstiteadusüliõplaste Seltsi kuuluvad peale liikmete, vilistlasliikmete ja auliikmete ka toetajaliikmed. Seltsi toetajaliikmeteks on teiste erialade tudengid ja Seltsi vilistlased. Toetajaliikmete mõtted ja ideed ühtivad Seltsi väärtustega ning nad tunnevad soovi Seltsi eesmärkidesse, töösse ja arengusse panustada. Toetajaliikmel on õigus osaleda Üldkoosolekutel ja töögruppide töös, Seltsi korraldatud üritustel ning kuuluda revisjonikomisjoni. Samas puudub toetajaliikmel õigus Üldkoosolekul hääletada ning kandideerida seal valitavatele kohtadele, kui põhikiri või kodukord seda teisiti ei sätesta. 

Tartu Ülikoolis õppival või Eesti Vabariigi kodakondsust omaval toetajaliikmel on võimalus taotleda ka Seltsi liikmestaatust, kui toetajaliige on osalenud vähemalt ühel Seltsi üldkoosolekul, saanud soovituskirja juhtkonnaliikmelt ning esitanud Seltsi juhatusele motivatsioonikirja.

Eesti Arstiteadusüliõplaste Seltsi vilistlaskogu eesmärk on luua alus Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmete ja vilistlaste vahelisele suhtlusele, tuua vilistlasteni informatsioon Seltsis toimuvate ürituste ja otsuste kohta, kaasata vilistlaste teadmisi ja kogemusi Seltsi tegevuse edendamiseks ning liita vilistlasi Seltsi eesmärgis töötada tervema ja õnnelikuma Eesti nimel.

 

Rille Pihlak – vilistlaskogu esimees

VILISTLAS-KOGU 

bottom of page